Kasutustingimused

KLIENDILEPINGU TINGIMUSED

Uunikum.ee internetilehele (edaspidi: veebileht) registreerudes kinnitad, et oled käesoleva kliendilepingu tingimustega (edaspidi: tingimused) tutvunud, nendega nõustunud ja kohustud neid täitma. Tingimused kehtivad veebilehe klientidele ning kohalduvad klientide omavahelistele ning klientide ja Uunikum OÜ (edaspidi: Uunikum) vahel tekkivatele õigussuhetele.

 

I MÕISTED
1.1. Uunikum – Uunikum OÜ, registrikood 16246594, asukoha aadressiga Liimi tn 1 Tallinn,
Harjumaa 10621, kontaktandmed: abi@uunikum.ee
1.2. Veebileht – www.uunikum.ee.
1.3. Teenused –  Uunikumi poolt veebilehel avaldatud klientidele suunatud teenused.
1.4. Tingimused – kliendilepingu tingimused.
1.5. Hinnakiri – veebilehel püsival andmekandjal avaldatud hinnad, mis on aluseks teenuste osutamisele Uunikumi klientidele.
1.7. Klient – Uunikumi veebilehel registreerinud kasutajad, kes on kas üürnikud või omanikud.
1.8. Üürnik – isik, kes võtab kasutusse omanikult sõiduki.
1.9. Omanik – isik, kes annab sõiduki üürnikule kasutamiseks.
1.10. Sõiduk – sõiduvahend, mis antakse ühe kliendi poolt teisele kliendile tasu eest kasutada.
1.11. Kuulutus – omaniku poolt veebilehel avaldatud teave, mille eesmärgiks on leida üürnik, kellega sõlmida leping.
1.12. Pakkumus – tahteavaldus, millega väljendatakse soovi lepingu sõlmimiseks.
1.13. Broneering – kinnitus lepingu sõlmimiseks.
1.14. Leping – lepinguline võlasuhe, mille alusel annab omanik üürnikule tasu eest kasutamiseks sõiduki.
1.15. Turvaelemendid – Uunikumi poolt kehtestatud korras kliendile võimaldatud unikaalne kasutajanimi ja -parool või –paroolid või muu sarnane vahend, mille abil saab kasutaja siseneda kliendina veebilehele või mille kaudu Uunikum kliendi identifitseerib.
1.16. Konto – Uunikumi poolt kliendile võimaldatud konto, mille kaudu klient saab kasutada Uunikumi teenuseid. Konto avatakse tähtajatult, kui Uunikum ja klient ei lepi kokku teisiti.

 

II ÜLDTINGIMUSED
2.1. Uunikum pakub klientidele võimaluse avaldada veebilehel kuulutusi, teha pakkumusi ning sõlmida lepinguid, mille eesmärgiks on anda või võtta üürile sõiduk. Uunikumil on õigus küsida selle eest tasu.
2.2. Kliendid avaldavad kuulutusi ja sõlmivad lepinguid omal vastutusel ning on teadlikud nende riskidest ning nendega kaasnevatest kohustustest. Kliendid vastutavad omavahel sõlmitud lepingute täitmise eest iseseisvalt.
2.3. Uunikum tagab üürniku tehtud makse jõudmise omanikuni pärast sõiduki kasutamise lõppemist, iga nädala kolmapäeval.
2.4. Uunikum ei vastuta veebilehe vahendusel sõlmitud lepingute täitmise ega selle alusel üürniku kasutusse antud sõidukite kvaliteedi (sh sõiduki tehnilise seisukorra, ülevaatuse ja kindlustuse olemasolu jms) eest. Lepingu kohase täitmise eest vastutavad omanik ja üürnik. Uunikum vastutab käesoleva dokumendi p 2.1 toodud teenuse kohase osutamise eest.
2.5. Uunikum ei vastuta klientide poolt veebilehel avaldatava informatsiooni õigsuse eest, kuid kohustub talle teatavaks saanud eksitava või ebaõige informatsiooni hiljemalt ühe tööpäeva jooksul eemaldama. Kui klient saab teada ebaõigest informatsioonist, kohustub ta sellest Uunikumile viivitamata teatama.
2.7. Uunikum ei ole klientide vahel sõlmitud lepingute osapooleks.
2.8. Igasuguse teabe ja informatsiooni vahetamine kliendi ja Uunikumi vahel toimub
elektroonilises vormis tingimustes või veebilehel avaldatud kontaktandmetel. Kasutajal on keelatud avaldada oma kontaktandmeid kuulutuses, pakkumuses või mis tahes muul viisil enne tehingu sõlmimist.
2.9. Uunikumi portaalis saadud broneeringuid on keelatud läbi viia väljaspool Uunikumi portaali. Tingimuse vastu eksimine võib kaasa tuua leppetrahvi kuni 1000€ või kliendi konto eemaldamise Uunikumi portaalist.
2.10. Veebileht ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad Uunikumile. Veebilehele sõidukite kohta autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab klient Uunikumile tasuta üle nende teoste osas kehtivad autori varalised õigused ajaks, mil klient vastavaid teoseid veebilehe vahendusel avalikult kättesaadavaks teeb. Uunikumile kuulub õigus kliendi poolt edastatud teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada neid kogumikesse või andmebaasidesse või edastada üldsusele.
2.11. Uunikum teavitab kliente tingimuste ja hinnakirja muudatustest elektroonilisel teel. 

 

III KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
3.1. Kliendil on õigus:
3.1.1. teha veebilehel kõiki Uunikumi poolt võimaldatud tehinguid ja toiminguid oma vastutusel kooskõlas seaduse, heade tavade ja tingimustega;
3.1.2. saada teavet tema kontol tehtud tehingute ja toimingute kohta;
3.1.3. tingimuste muudatustega mittenõustumisel sulgema oma konto hiljemalt
kolmekümne päeva jooksul alates muudatustest teavitamist. Kui klient ei sulge oma kontot selle perioodi jooksul, loetakse, et ta on nõustunud tingimuste muudatustega.
3.1.4. igal ajal sulgeda oma konto, millega loetakse kliendi ja Uunikumi vaheline leping lõppenuks. Lepingu lõpetamisel muutuvad viivitamata sissenõutavaks kõik vastastikused nõuded, mis ei ole veel sissenõutavaks muutunud.
3.2. Klient kohustub:
3.2.1. esitama kliendina registreerumisel tõeseid andmeid;
3.2.2. avaldama Uunikumile enda arveldusarve ülekannete teostamiseks;
3.2.3. andmete muutumisel muutma need ise oma kontol hiljemalt viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest alates;
3.2.5. esitama veebilehe kasutamisel vaid tõest informatsiooni, sh tõeseid andmeid
sõidukite osas (s.o vastava sõiduki seisundit adekvaatselt ja ammendavalt kirjeldavaid
andmeid) ning määratlema need pakkumuse tegemiseks piisava täpsusega;
3.2.6. määratlema pakkumuse koostamisel või kuulutuse avaldamisel hinna kujunemise alused;
3.2.7. mitte võimaldama tema kontot kasutada kolmandatel isikutel;
3.2.8. tasuma Uunikumile teenuse osutamise eest vastavalt hinnakirjale;
3.2.9. teavitama Uunikumi kõigist tema kontol tekkinud vigadest ja volitamata toimingutest ning tehingutest;
3.2.10. avaldama kuulutuse vaid sõiduki kohta, mille kasutusse andmise õigust klient omab, ja kohustub tagama kasutusse andmise õiguse kogu kuulutuse kehtivuse perioodil;
3.2.11. tagama, et veebilehe kasutamisel kliendi poolt edastatud andmed:
3.2.11.1. ei ole eksitavad, ebatäpsed või väärad;
3.2.11.2. ei sisalda pakkumisi ilma eriloata keelatud või piiratud tsiviilkäibega sõidukite kasutamiseks;
3.2.11.3. ei riku kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi;
3.2.11.4. ei ole vastuolus kehtiva õigusega ega vastuolus heade kommetega;

3.2.11.5. ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad veebilehe normaalset kasutamist ja/või mis võivad veebilehe kasutamise tulemusena salvestuda kliendi arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;
3.2.11.6. ei sisalda Uunikumiga konkureerivate ettevõtetega seotud reklaami, viiteid nende veebilehtedele või tahes millist otsest või kaudset üleskutset kasutada kolmandate isikute teenuseid, v.a Uunikumi kirjalikul nõusolekul.
3.2.12. hoidma veebilehe kasutamiseks antud salasõna ja kasutajatunnust saladuses ja tagama, et need ei satuks volitamata kolmandate isikute kätte;
3.2.14. koheselt informeerima Uunikumi veebilehe kasutamiseks fikseeritud salasõna või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest volitamata kolmandate isikute valdusse.
3.2.15. Kliendil ei ole lubatud pärast broneeringu jõustumist muuta pakkumuse sisu. Muuta saab vaid pakkumust, mille suhtes ei ole broneering jõustunud. Kliendil on lubatud täiendada kuulutust, s.o lisada pilte, selgitusi vms, kuid mitte tõsta sõlmitava lepingu maksumust ega halvendada muid tingimusi pärast broneeringu tegemist.
3.2.16. Kliendid on kohustatud aktsepteerima sõlmitavate lepingute täitmisel Uunikumi deposiidi kasutamist.
3.2.17.1 Kliendid nõustuvad ja kohustuvad sõlmima lepingu, edastades konto loomisel vähemalt järgmised isikuandmed: nimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, arveldusarve number. Kliendid annavad oma nõusoleku ja on teadlikud, et Uunikumil on õigus töödelda käesolevas punktis loetletud isikuandmeid, muuhulgas kliendiga lepingu sõlmimise otsustusprotsessi ning kliendiga seotud krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil AS-i Creditinfo Eesti hallatavas maksehäireregistris.
1. AS-ile Creditinfo Eesti Kliendi andmete edastamise õigus tekib, kui Kliendil on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus.
2. Kliendi andmete AS-i Creditinfo Eesti poolt töötlemise tingimustest edastamise alustest ja ulatusest saate lähemat teavet veebilehelt www.creditinfo.ee.
3.2.17.2 Klient saab tema kohta AS-i Creditinfo Eesti poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda veebilehel www.creditinfo.ee.
3.2.17.3 Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende
töötlemise lõpetamist vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele ja sellega seonduvale siseriiklikule õigusele.

3.2.18. Kliendi tuvastamine ja toimingute tegemine veebilehel toimub turvaelementide kaudu. Turvaelementide kasutamist toimingute tegemiseks kliendi poolt loetakse võrdseks toimingute tegemisega kliendi või tema seadusliku esindaja poolt.
3.2.19. Klient aktsepteerib, et kõik toimingud, mis on tehtud kasutades turvaelemente, kehtivad Uunikumi suhtes õigetena ja kuuluvad täitmisele (ja on sealhulgas autoriseeritud võlaõigusseaduse tähenduses), välja arvatud kui seaduse imperatiivsetest normidest tuleneb teisiti.
3.2.20. Kliendid nõustuvad informatsiooni vahetamisega elektroonilisel teel. Kliendiks registreerumisel annab kasutaja nõusoleku infovahetuseks e-posti teel krüpteerimata kujul.
3.2.21. Klient nõustub, et tingimuste muudatustest teavitamine toimub e-posti teel ja/või kliendi kontole teate jätmisega. Klient aktsepteerib, et teda on tingimuste muudatustest teavitatud, kui Uunikum on edastanud e-kirja kliendi e-postiaadressile ja/või jätnud teate kliendi kontole.
3.2.22. Kooskõlas käibemaksuseaduse § 37 lõikega 6 annab klient käesolevaga Uunikumile oma nõusoleku väljastada arveid elektrooniliselt kliendi e-postiaadressile või kliendikontole.
3.2.23. Uunikumil on õigus saata kliendile tasuta ringkirju, teenuse kvaliteedi ja kliendi rahulolu hindamiseks vajalikke küsimustikke ja turundusalaseid materjale. Klient võib igal hetkel keelata või piirata eelkirjeldatud teabe saamist.
3.2.24. Klient kinnitab iga toimingu tegemisega veebilehel, et:
3.2.24.1. ta on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha veebilehel võimaldatud
tehinguid.
3.2.24.2. täidab nõuetekohaselt kõiki tingimustes sätestatud kohustusi;
3.2.24.3. on teadlik, et kliendid vastutavad täies ulatuses lepingute täitmise eest;
3.2.24.4. on teadlik, et pakkumise tegemine võib kaasa tuua siduva kohustuse ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab klient kohustuse rikkumise eest ning kahjustatud kliendil on tema suhtes õigus rakendada omal äranägemisel õiguskaitsevahendeid;
3.2.24.5. on teadlik, et kõikide teenuste kasutamisest tulenevatelt tehingutelt makstavate maksude deklareerimise ja maksmise kohustus lasub kliendil ning Uunikum ega teised kliendid ei deklareeri ega tasu tema eest makse;
3.2.24.6. on teadlik riskidest, mis kaasnevad elektroonilise posti edastamisega: sõnumid võivad kaduda, konfidentsiaalset ja isiklikku informatsiooni võidakse tahtlikult või mittetahtlikult muuta, varastada või kolmandatele isikutele avaldada. Uunikum ei vastuta selliste riskide realiseerumise eest.

3.2.24.7. tingimustega nõustumisel ei ole kliendi ja Uunikumi tahe suunatud muude
õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on tingimustes selgesõnaliselt kirjas;
3.2.24.8. on teadlik asjaolust, et veebilehe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja
kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta kliendile siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab klient ning et Uunikumil ei lasu kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna) veebilehe kasutaja isikut.
3.2.24.9. on teadlik ja nõustub sellega, et Uunikumil on õigus teostada kliendi isikuandmete, milleks on kliendi kliendikonto loomisel sisestatud andmed (so. nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, arveldusarve number) ning kliendi poolt Uunikumi portaali kaudu peetud kirjavahetus teiste isikutega, töötlemist vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja tingimustele ning rikkumata salastatuse kohustust, võib Uunikum salvestada või töödelda oma andmebaasides, kliendisuhete või dokumendihalduse süsteemides ning samuti arveldus- ja raamatupidamissüsteemides klientide avaldatud üldise iseloomuga andmeid. Uunikumil võib samuti tekkida vajadus koguda, säilitada ja kasutada teavet kliendi
või kliendi esindajate kohta, mis on vajalik õigusteenuse osutamiseks, töökorralduslikel eesmärkidel (nt kontaktide andmebaasi haldamine, ajakohastamine ja kasutamine, jne) või sisemiste andmebaaside või kliendisuhete süsteemide haldamiseks või oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Uunikumil on õigus edastada kliendi andmeid teisele lepingupoolele või kolmandatele isikutele õigustatud huvi olemasolul, mille tuvastab, kontrollib ning registreerib andmeedastuse Uunikum. Klient võib igal hetkel vastava kirjaliku
teatisega tühistada või piirata eelkirjeldatud andmete töötlemise õigust. Nõusoleku
tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
3.2.24.10. Uunikumil on õigus saada teenuse osutamise eest tasu vastavalt hinnakirjale, mis pärast broneeringu eest tasumist üürniku poolt arvatakse omanikule makstavast summast maha.
3.2.24.11. Klient kohustub mitte avaldama või vahendama Uunikumi portaalis ning mistahes muul viisil oma isiklikke kontaktandmeid teiste kasutajatega. Tingimuse vastu eksimine võib kaasa tuua leppetrahvi kuni 1000€ või kasutaja eemaldamise Uunikumi portaalist.

 

IV UUNIKUMI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Uunikumil on õigus valida kliente.
4.2. Uunikumil on õigus kehtestada hinnakirja ja teenuse osutamise tingimused ning neid igal ajal muuta.

4.3. Uunikum on õigustatud ette teatamata omal äranägemisel kas piirama või tühistama kliendi veebilehe kasutamisõigust, sh muutma veebilehel kliendi poolt avaldatud informatsiooni või sulgema pakkumuse või kliendi konto ning mitte võimaldama tal uuesti kliendiks registreeruda juhul, kui klient:
4.3.1. rikub tingimusi või tingimustest tulenevaid kohustusi, sh ei ole tasunud Uunikumile kooskõlas tingimuste ja hinnakirjaga;
4.3.2. on esitanud kliendiks registreerumisel või veebilehe kasutamisel ebaõiget informatsiooni;
4.3.3. solvab teisi kasutajaid ja isikuid või käitub ebaväärikalt;
4.3.4. avaldab heade kommete või kehtivate õigusaktidega vastuolus olevaid pakkumisi;
4.3.5. õhutab veebilehe vahendusel vaenu;
4.3.6. seab tahtlikult eesmärgiks lepingu täitmata jätmise või mittetäieliku täitmise;
4.3.7. on surnud või lõppenud (likvideeritud);
4.3.8. konto sulgemist nõuab pädev riigiasutus või vastav kohustus tuleb kohtulahendist.
4.4. Kui kasutaja on turvaelemendid veebilehel valesti sisestanud, on Uunikumil õigus kuni asjaolude selgitamiseni blokeerida kasutaja ligipääs veebilehele.
4.5. Uunikumil on õigus kuni asjaolude selgitamiseni blokeerida kasutaja ligipääs
veebilehele, kui Uunikumile on teatavaks saanud asjaolu, millest lähtudes võib mõistlikult järeldada, et turvaelemendid on teatavaks saanud isikule, kellel ei ole õigust veebilehte kasutada või kui veebilehe kasutamine võib olla seotud kliendi või kasutaja poolse pettusega või kui esineb muu tingimustes toodud blokeerimise alus.
4.7. Uunikum teavitab klienti e-posti teel tema konto sulgemisest või avaldab vastava teate, kui klient püüab oma kontole sisse logida. Uunikum teavitab klienti pakkumise sulgemisest või muutmisest.
4.8. Uunikum on igal ajal õigustatud jälgima veebilehel toimuvat tegevust ja kontrollima klientide ja kasutajate tehtud toimingute kooskõla seaduse ja tingimustega.
4.9. Uunikumil on õigus salvestada kliendi ükskõik mis viisil antud korraldusi.
4.10. Uunikum on igal ajal õigustatud tegema veebilehe parema kasutamise huvides
veebilehe piires andmete ümberpaigutusi klientide poolt sisestatud pakkumiste osas,
muutmata sealjuures selliste pakkumiste sisu.
4.11. Uunikumil on õigus nõuda kliendilt teenuse kasutamise eest tasu vastavalt
hinnakirjale.
4.12. Uunikumil on õigus nõuda kliendilt leppetrahvi tingimuste rikkumise eest hinnakirjas sätestatud ulatuses.

4.13. Uunikumil on õigus nõuda kliendilt viivist kohustuse sissenõutavaks muutumise hetkel kehtinud hinnakirjas ettenähtud määras rahalise kohustuse täitmisega viivitamise eest.

 

V ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
5.1. Uunikumil on õigus töödelda tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus
isikuandmeid, mida Uunikum on saanud kliendilt veebilehe kasutajaks registreerumisel, veebilehe kasutamise käigus küsinud või mis koguneb kliendi kohta muul viisil veebilehe kasutamise teel (edaspidi: andmed).
5.2. Klient annab Uunikumile nõusoleku andmete töötlemiseks tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kliendil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda andmete töötlemise lõpetamist ja kogutud andmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. Uunikum säilitab kliendi kohta kogutud isikuandmeid kogu kliendilepingu kehtivusaja jooksul või nii kaua, kui see on vajalik kliendile teenuste osutamiseks. Pärast kliendiga sõlmitud kliendilepingu lõppemist ja lepinguga seotud nõuete aegumistähtaja möödumist vastava kliendi isikuandmed kustutatakse.
5.3. Kliendid on teadlikud ja nõustuvad, et veebilehe kasutamisel salvestab Uunikum
informatsiooni, mida kliendi arvuti Uunikumile edastab.
5.4. Kliendid ja kasutajad on teadlikud ja nõustuvad, et Uunikumil on õigus kasutada
„küpsiseid“ (cookies).
5.5. Uunikum kohustub – kui see on tehniliselt võimalik ja pooled on selliselt kokku leppinud – kasutama info edastamiseks krüpteeritud andmesidelahendusi.
5.6. Uunikum kogub ja salvestab andmeid elektroonilisel kujul, tehes neist vajadusel
väljavõtteid ka muus vormis.
5.7. Uunikum kasutab andmeid teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja isikustamiseks.
5.8. Uunikum ei anna üle ega avalikusta andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud tingimustes või seaduses sätestatud juhtudel.
5.9. Uunikumil on õigus kasutada andmeid ise ja anda neid üle Uunikumi poolt volitatud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada teenuseid.
5.10. Uunikumil on õigus tingimustes sätestatud juhul edastada andmed võlgade
sissenõudmisega tegelevale isikule (inkassole, advokaadibüroole jmt) ja võlgnevuse
tasumata jätmise korral enam kui 365 päeva jooksul avaldada võlglase andmed veebilehel.

5.11. Uunikumil ja eelmises tingimuste punktis nimetatud isikul on tingimustes sätestatud juhul õigus edastada andmed ka maksehäireid kajastavatele ettevõtjatele nagu Krediidiinfo jmt, kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.
5.12. Uunikumil on õigus edastada kliendi andmeid teisele kliendile, kui eelnimetatud kliendid on pidanud läbirääkimisi või sõlminud lepingu.
5.13. Uunikum ei vastuta, kui kliendi andmed saavad kolmandatele isikutele teatavaks kliendist tulenevatel asjaoludel.

Meilt leiad laia valiku hobiautosid, pulmaautosid, väikebusse külaliste transpordiks näiteks pulmakülalistele või tüdrukuteõhtuteks ning lihtsalt erilisi autosid kõiksugu erinevateks sündmusteks.
UUNIKUM OÜ © 2023. Kõik õigused kaitstud. Privaatsuspoliitika